کودک

سایت کودکان

کودک

سایت کودکان

۲۳آذر

   

قبل از آنکه فصل دوم را شروع کنید، تمرین زیر را انجام دهید.با این تمرین می توانید خود را ارزیابی کرده و ببینید چقدر بر روی مطالب فصل یک تسلط پیدا کرده اید.
تمرین:Spreadsheet زیر را ایجاد کنید.
   
منبع : itchannel.ir

مانی آریان فر
۱۹آذر
گام 1
اگر Excel 2007 دارید روی دکمه زیر کلیک کنید.
شکل زیر را مشاهده می نمایید.
Excel2010
گام 2
مانی آریان فر
۱۹آذر
گام 1
ابتدا سلول هایی که می خواهید روی آن رنگ اعمال کنید highlight کنید.پنلfont را بیابید.
گام 2
مانی آریان فر
۱۸آذر
برای تغییر متن در سلول A1 داخل سلول کلیک کرده و متن را تغییر دهید.ولی اگر می خواهید متن را فقط ویرایش کنید،مثلا اگر قسمتی از متن غلط املایی دارید شما می توانید با استفاده از روش زیر کل متن را نگه داشته و فقط قسمتی که اشتباه است را اصلاح کنید.
گام 1
به نوارFormulaنگاه کنید.شبیه یک textbox است که می توانید داخل آن کلیک کرده و متن را تایپ کنید.

گام 2 
مانی آریان فر
۱۸آذر
گام 1
Spreadsheet زیر را ایجاد کنید:
گام 2
مانی آریان فر
۱۸آذر

گام 1
Spreadsheet زیر را ایجاد کنید:
گام 2
مانی آریان فر
۱۸آذر

 

گام 1
Spreadsheet از سطر و ستون تشکیل شده است.هر یک از ستونها با حروف لاتین نامگذاری شده اند.برای انتخاب یک ستون مانند نمونه عمل کنید:
 
گام 2                                      
مانی آریان فر
۱۸آذر


گام 1
بهSpreadsheet  زیر نگاه کنید. برای ایجاد آن گام های زیر را دنبال کنید.
گام2                                                                                                                                                                                                                     
مانی آریان فر
۱۸آذر


به spreadsheets زیر نگاه کنید:
همان طور که مشاهده می کنید،عنوانshopping bill در امتداد سه ستون قرار گرفته است.در واقع سه ستون با هم ادغام شده اند،برای انجام این کار ،گام های زیر را دنبال کنید:
گام 1
در سلول A1، کلمه Shopping Bill را تایپ کنید.                                                                                                                           
مانی آریان فر
۱۷آذر

 

گام 1
ابتدا در یک spreadsheets ،چند آیتم همراه با قیمت وارد کنید.مانند نمونه:
گام 2
مانی آریان فر